Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WODNO-KANALIZACYJNYCH

Utworzono dnia 22.11.2019

 

 

Dyrektor

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A

ogłasza

otwarty i  konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

„ds. wodno-kanalizacyjnych”

 

 1.  Opis  stanowiska

Zgodnie ze schematem organizacyjnym GZGKiM w Wągrowcu stanowisko „ds. wodno-kanalizacyjnych” podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznego.

 

   II.      Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie średnie.

 

III.      Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne – preferowane o kierunku: inżyniera  środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, budownictwo, melioracje, instalacje wodne bądź pokrewne i 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie - preferowane o kierunku inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna bądź pokrewne oraz 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub 3-letnie doświadczenie w obsłudze stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków.
 2. Znajomość:
 1. zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy,a przede wszystkim:
 • prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów wykonawczych,
 • ustawy prawo ochrony środowiska i prawo wodne,
 • ustawy Prawo wodne i przepisy wykonawcze.
 • ustawy o odpadach i przepisy wykonawcze.
 1. Znajomość zasad przedmiarowania i  kosztorysowania;
 2. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office, poczty elektronicznej;
 3. Prawo jazdy kategorii B;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy;
 6. Odporność na stres;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 9. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 10. Dyspozycyjność, obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność;
 11. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach, podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.

IV.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Planowanie, prowadzenie, koordynowanie  i nadzorowanie całości zagadnień związanych  z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców gminy Wągrowiec w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności:

 1. pomoc przy przygotowywaniu planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 2. planowanie, przygotowywanie i prowadzenie robót inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z planem finansowym Zakładu i  polityką gminy Wągrowiec,  
 3. zlecanie wykonania przeglądów technicznych obiektów związanych z gospodarką wodną i ściekową, analiza wyników z dokonanych przeglądów oraz podejmowanie działań naprawczych, w szczególności mających przeciwdziałać zagrożeniu życia  i zdrowia; prowadzenie dokumentacji dotyczących książek obiektów budowlanych stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni;
 4. nadzorowanie prac związanych z technologią uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, oraz wnioskowanie o wprowadzenie nowych  lub modernizację istniejących  rozwiązań w tym zakresie;
 5. zlecanie, odbiór i rozliczanie prac remontowych w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków oraz na sieciach i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 6. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie planowania (w tym opracowanie projektu planu finansowego z zakresu objętego stanowiskiem) i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych;
 7. przygotowywanie planów bieżącej eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej
 8. prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej eksploatacji maszyn oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 9. planowanie i rozliczanie pracy konserwatorów stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz brygady remontowej,
 10. współpraca z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy w zakresie związanym z prowadzonymi inwestycjami liniowymi oraz w zakresie ochrony środowiska;
 11. współpraca i sporządzanie sprawozdań, w tym w szczególności do WIOŚ, GUS, PPIS, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz innych organów zewnętrznych,  z powierzonego zakresu;
 12. przyjmowanie skarg i wniosków odbiorców usług oraz udzielanie  wszelkich informacji związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 13. wydawanie warunków technicznych i zapewnień na podłączanie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 14. uzgadnianie dokumentacji technicznej przyłączy;
 15. dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 16. prowadzenie ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 17. odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów z poszczególnych oczyszczalni i stacji uzdatniania wody, powstałych w wyniku procesów technologicznych;
 18. planowanie i zlecanie kontroli jakości wody pobieranej i uzdatnianej, oraz  parametrów  odprowadzanych ścieków i wód popłucznych,  w zakresie wskazanym w przepisach szczegółowych.

V.        Warunki pracy:

1. Planowane zatrudnienie na  wolne stanowisko urzędnicze ds. „wodno-kanalizacyjnych” jest w najszybszym możliwym terminie.                                                                         

2. Praca w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A oraz na terenie Gminy Wągrowiec.

 

VI.      Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum vitae,

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych;        

6. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni  z praw publicznych;

8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).”

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałoby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze etatu wskazanym w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej www.gzgkimwagrowiec.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

VII.     Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie tylko w formie pisemnej. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.)

Dokumenty powinny być numerowane i zawierać spis treści. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „nabór na stanowisko urzędnicze „ds. wodno-kanalizacyjnych. Nie otwierać przed zebraniem się komisji rekrutacyjnej”.

 

VIII.   Informacja

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 r poz. 1282) pierwszeństwo w zatrudnieniu  przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

 

Konkurs przebiegać będzie w następujących etapach:

a) składanie dokumentów aplikacyjnych,

b ) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

c) selekcja końcowa kandydatów,

d) sporządzanie protokołu o przeprowadzonym naborze na dane stanowisko urzędnicze,

e) ogłoszenie wyników naboru.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, iż dokumenty aplikacyjne osób ubiegających się o zatrudnienie niewyłonionych w postępowaniu rekrutacyjnym, będą przechowywanie do 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Po upływnie tego okresu dokumenty aplikacyjne będą odesłane na wskazany adres kandydata.

 

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Wągrowcu Nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. (dostępny na stronie www.gzgkimwagrowiec.pl) w zakładce nabór pracowników lub w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny