Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zasobów mieszkaniowych

Utworzono dnia 04.02.2022

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2022

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu                                      z dnia 4 lutego 2022r.

 

 

Dyrektor

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A

ogłasza

otwarty i  konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

„ ds. zasobów mieszkaniowych”

 

 

I. Opis  stanowiska

Zgodnie ze schematem organizacyjnym GZGKiM w Wągrowcu stanowisko ds. zasobów mieszkaniowych jest w dziale technicznym.

 

II.      Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane z zakresu budownictwa lub pokrewne;
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Prawo jazdy kat. B.

 

III.       Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość:
 1. zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, a przede wszystkim:
 • prawo budowlane,
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy - kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym.
 1. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office, poczty elektronicznej;
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 3. Odporność na stres;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. Dyspozycyjność, obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność;
 7. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach, podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 8. Znajomość programu Autodesk AUTOCAD;
 9. Obsługa programu Norma Standard 2.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem lokalami należącymi do zasobu mieszkaniowego gminy i lokalami użytkowymi stanowiącymi  własność  Gminy Wągrowiec, w szczególności:

 1. sporządzanie umów z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wprowadzanie do systemu komputerowego;
 2. zasiedlanie najemców w lokalach komunalnych;
 3. sporządzanie planu związanego z wykorzystaniem zasobu mieszkalnego;
 4. przyjmowanie skarg i wniosków najemców oraz udzielanie  wszelkich informacji związanych z lokalami komunalnymi;
 5. przygotowywanie propozycji zmian w uchwale w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz współpraca przy przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 6. podejmowanie  czynności związanych z utrzymaniem ładu, porządku i bezpieczeństwa w obrębie zasobu mieszkaniowego będącego w administrowaniu, w tym  przygotowywanie odpowiednich aktów prawnych;
 7. zlecanie wykonania przeglądów technicznych obiektów, analiza wyników z dokonanych przeglądów oraz podejmowanie działań naprawczych, w szczególności mających przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowia;
 8. zlecanie, odbiór i rozliczanie prac remontowych w budynkach i lokalach komunalnych, z zachowaniem trybów wyboru wykonawcy wskazanych w ustawie o zamówieniach publicznych i przepisach wewnętrznych Zakładu,
 9. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie planowania i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych;
 10. przygotowywanie umów remontowych z najemcami lokali;
 11. sporządzanie rocznych oraz wieloletnich planów remontowych zasobu mieszkaniowego;
 12. prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 13. gromadzenie i przechowywanie niezbędnych dokumentów budowlanych związanych z zarządzanym zasobem;
 14. przygotowywanie projektu planu finansowego w zakresie objętym stanowiskiem  pracy;
 15. bieżące analiza stanu wykorzystanych środków zapisanych w planie finansowym, zgłaszanie konieczności dokonania zmian,  w zakresie objętym stanowiskiem pracy;
 16. współpraca z pracownikiem naliczającym należności z tytułu najmu;
 17. współpraca z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy w zakresie związanym z administrowaniem zasobem mieszkalnym,
 18. współpraca z najemcami w celu zapewnienia dobrego stanu technicznego lokali,
 19. sporządzanie sprawozdań, w tym w szczególności do GUS oraz organów zewnętrznych, z powierzonego zakresu.

 

V. Warunki pracy:

 1. Planowane zatrudnienie od marca 2022 roku na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.                                                                                                                      
 2. Praca w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A oraz na terenie Gminy Wągrowiec.

 

VI Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum vitae – opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”;
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych;        
 6. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

VII.     Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania aplikacji upływa 14 lutego 2022 r. o godz. 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu) w siedzibie zakładu:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,

ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie tylko  w formie pisemnej. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.) Przesłanie i opatrzone podpisem kwalifikowanym na EPUAP (/Gzgkim_Wagrowiec/SkrytkaESP).

Dokumenty powinny być numerowane i zawierać spis treści. Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zasobów mieszkaniowych. Nie otwierać przed zebraniem się komisji rekrutacyjnej”.

VIII.    Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 r poz. 1282) pierwszeństwo w zatrudnieniu  przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu Nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. (dostępny na stronie www.gzgkimwagrowiec.pl) w zakładce nabór pracowników lub w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A.

Konkurs przebiegać będzie w następujących etapach:

a) składanie dokumentów aplikacyjnych,

b ) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

c) selekcja końcowa kandydatów,

d) sporządzanie protokołu o przeprowadzonym naborze na dane stanowisko urzędnicze,

e) ogłoszenie wyników naboru.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu (adres: ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

DYREKTOR

Jarosław Kapałczyński

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny