Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i sprawozdań

Utworzono dnia 14.06.2021

Dyrektor

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A

ogłasza

otwarty i  konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. windykacji i sprawozdań

 1.  Opis  stanowiska

Zgodnie ze schematem organizacyjnym GZGKiM w Wągrowcu stanowisko ds. windykacji i sprawozdań podlega bezpośrednio Głównemu księgowemu.

   II.      Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie wyższe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

III.       Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość:
 1. zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, a przede wszystkim:
 • prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów wykonawczych,
 • ustawy Prawo wodne i przepisy wykonawcze.
 1. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office, poczty elektronicznej;
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 3. Odporność na stres;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. Dyspozycyjność, obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność;
 7. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach, podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.

IV.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektów warunków na przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. Przygotowanie projektów pism w sprawie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków z nieruchomości.
 3. Przygotowanie projektów pism w sprawie uzgodnienia warunków technicznych budowy przyłącza.
 4. Przygotowywanie projektów oraz aneksów do umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców.
 5. Kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.
 6. Prowadzenie teczek z dokumentami odbiorców wody.
 7. Prowadzenie gospodarki wodomierzowej i prowadzenie magazynu wodomierzy, rozliczanie ich stanu.
 8. Inwentaryzacja sieci wodno – kanalizacyjnych w systemie GeoSystem.

V.        Warunki pracy:

 1. Planowanie zatrudnienie na  wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i sprawozdań w najszybszym możliwym terminie.                                      
 2. Praca w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                  w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A oraz na terenie Gminy Wągrowiec.

VI.       Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum vitae – opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”,
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych;        
 6. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

VII.     Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu) w siedzibie zakładu:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,

ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie tylko  w formie pisemnej. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.) Przesłanie i opatrzone podpisem kwalifikowanym na EPUAP (/Gzgkim_Wagrowiec/SkrytkaESP).

Dokumenty powinny być numerowane i zawierać spis treści. Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „nabór na stanowisko urzędnicze ds. windykacji i sprawozdań. Nie otwierać przed zebraniem się komisji rekrutacyjnej”.

VIII.    Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 r poz. 1282) pierwszeństwo w zatrudnieniu  przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu Nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. (dostępny na stronie www.gzgkimwagrowiec.pl) w zakładce nabór pracowników lub w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A.

Konkurs przebiegać będzie w następujących etapach:

a) składanie dokumentów aplikacyjnych,

b ) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

c) selekcja końcowa kandydatów,

d) sporządzanie protokołu o przeprowadzonym naborze na dane stanowisko urzędnicze,

e) ogłoszenie wyników naboru.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu (adres: ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6.  

/Agnieszka Ciemachowska/

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny