Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

WAŻNY KOMUNIKAT

Utworzono dnia 16.08.2021

 

        Szanowni mieszkańcy wsi Łaziska

            W związku z wynikami ostatnio przeprowadzonych badań jakości ścieków proszę          o zwrócenie szczególnej uwagi na to, jakie odpady wprowadzamy do urządzeń kanalizacyjnych.

            Wspomniane wyżej wyniki analiz laboratoryjnych składu ścieków wskazują na fakt wprowadzania do sieci kanalizacyjnej niedozwolonych substancji chemicznych. Parametry przebadanych próbek są charakterystyczne dla ścieków przemysłowych, a nie socjalno-bytowych.

            Przyczyną zaistniałego problemu jest wprowadzanie do sieci odpadów, które nigdy  nie powinny się tam znaleźć. Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby odbierać i przesyłać ścieki płynne powstałe w wyniku codziennej egzystencji – prania, korzystania z WC, sprzątania, kąpieli. Urządzenia kanalizacyjne nie są przystosowane do odbioru odpadów stałych oraz ciekłych substancji chemicznych, niezwiązanych z codziennym funkcjonowaniem gospodarstw domowych. Bezwzględnie zakazuje się wprowadzania do studzienek kanalizacyjnych ścieków innych, niż zostały zadeklarowane w zawartej umowie.

            Ponadto nadmieniam, iż nagminne stało się wyciąganie z przepompowni ścieków fragmentów szmat, ręczników, pampersów, chusteczek nawilżanych, patyczków higienicznych, wacików, blistrów po lekach, gruzu, kości i innych odpadów kuchennych. Wymienione wyżej odpady, jak i wiele innych, powodują powstawanie zatorów, odkładanie się złogów na ścianach kanałów kanalizacyjnych, nawijanie się włókien na pompy, co skutkuje wystąpieniem poważnych awarii. Zmniejszenie drożności choćby na jednym odcinku rurociągu lub w jednej przepompowni powoduje, że w rurociągu na całej jego długości, aż do miejsca zatoru, piętrzą się ścieki. Może to spowodować cofnięcie się ścieków i zalanie Państwa piwnic, domów  i podwórek.

            Ścieki z Państwa miejscowości trafiają na oczyszczalnię ścieków w Wągrowcu, obsługiwaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o.  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu prowadzi aktualnie negocjacje z MPWiK Sp. z o.o. dotyczące nowej umowy na hurtową dostawę wody i hurtowy odbiór ścieków. Zgodnie z warunkami przedstawionymi przez odbiorcę ścieków, ścieki wpływające na oczyszczalnię muszą spełniać normy charakterystyczne dla ścieków socjalno-bytowych, a w przypadku składu wskazującego na wprowadzanie ścieków przemysłowych na GZGKiM w Wągrowcu zostaną nałożone dodatkowe opłaty. Skutkować to będzie koniecznością wprowadzenia znacznie podwyższonej stawki taryfowej za 1 m³ odebranego ścieku.

Ponadto przedostawanie się do sieci kanalizacyjnej odpadów o niewłaściwym składzie powoduje uszkodzenia pomp, które choćby były najnowsze i najdroższe, nie są w stanie poradzić sobie z niepożądanymi przedmiotami i substancjami. W przypadku poważnych awarii zmuszeni jesteśmy zlecać  przepychanie sieci podmiotom zewnętrznym, co również wiąże się ze zwiększonymi kosztami.

            Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
  • substancji palnych i wybuchowych, w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
  • substancji żrących i toksycznych,
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

            Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo na mocy art. 8 ust. 1 pkt 3  ustawy zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

            W przypadku ustalenia, iż przyczyną wystąpienia awarii jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych przez użytkownika, zostanie on obciążony kosztami usunięcia awarii, a ponadto zgodnie z zapisami art. 28 ust. 4a może zostać nałożona na niego grzywna  w wysokości do 10 000 zł.

            W sytuacji gdy awarie będące skutkiem nieodpowiedniego korzystania z kanalizacji będą się nagminnie powtarzać, a badania ścieków będą świadczyły o wprowadzaniu do sieci ścieków przemysłowych  zmuszeni będziemy wprowadzić podwyższoną stawkę taryfową za 1m³ odprowadzonego ścieku.

            Mając powyższe na uwadze apeluję do Państwa o potraktowanie tematu bardzo poważnie i zastosowanie się do powyższych uwag oraz zgłaszanie pracownikom GZGKiM w Wągrowcu wszelkich zdarzeń mogących wpływać na pogorszenie jakości ścieków.

Dyrektor

Agnieszka Ciemachowska

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 136

W tym miesiącu: 498

W poprzednim miesiącu: 640

Wszystkich: 26145